Wedstrijd- of WIN-voorwaarden Facebook acties

  1. De wedstrijd wordt georganiseerd door IFMHeemstede onderdeel van FLOW Supply Chain Management gevestigd te 2106 NA Heemstede, Leidsevaartweg 11 GB 58. (Hierna ‘IFMHeemstede’ genoemd).
  2. IFMHeemstede heeft het recht om op eender welk moment de prijzen te schrappen of de regels aan te passen indien zij dit nodig achten. De gebruiker / deelnemer wordt verwacht op de hoogte te zijn van de wedstrijdvoorwaarden.
  3. Facebook maakt op geen enkele wijze onderdeel uit van de wedstrijden die georganiseerd worden door de IFMHeemstede en zijn partners op de Facebookpagina van IFMHeemstede (https://www.facebook.com/IFMeemstede/). Facebook is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de wedstrijden.
  4. Over het wedstrijdreglement & de organisatie wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). De winnaar zal publiekelijk bekend gemaakt worden op de Facebookpagina van de IFMHeemsgtede. Alle beslissingen vanwege IFMHeemstede zijn zonder verhaal.
  5. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Europees grondgebied wonen en de Facebookpagina van IFMHeemstede leuk vinden. Indien de deelnemer jonger dan het in het Europees land wettelijk aangegeven meerderjarigheid is, dient deze schriftelijke toestemming te hebben van de ouders of zijn voogd. Deze toestemmming dient voorgelegd te worden aan IFMHeemstede.
  6. Voor prijzen die een meerderjarigheid vereisen door de Nederlandse dan wel Europese wetgeving zoals bv. alcohol of andere wordt verondersteld dat de personen die deelnemen aan de actie hiervan op de hoogte zijn. Personen die jonger dan de wettelijk door Nederland (Europese) gestelde meerderjarigheid zijn of waar er sprake is van twijfel omtrent de leeftijd kunnen geweigerd worden door de organisatie (IFMHeemstede).
  7. Deze voorwaarden gelden bovenop de algemene voorwaarden van IFMHeemstede. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd tenzij anders is aangeduid. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
  8. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar die daarvoor verzocht zal worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest zijn recht op de prijs, indien hij deze niet binnen de maand na afloop van de wedstrijd en ten laatste op de laatste dag van de maand volgend op de wedstrijd persoonlijk opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd. Indien de winnaar niet in aanmerking komt zal een andere persoon in aanmerking komen voor de prijs.
  9. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.
  10. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de IFMHeemstede zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van IFMHeemstede uit te sluiten.
  11. Iedere deelnemer verleent door zijn deelname automatisch en onvoorwaardelijk aan de IFMHeemstede de toestemming tot publicatie van zijn naam en foto als identificatie van deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt zich van alle rechten daaromtrent.
  12. De persoongegevens die deIFMHeesmtede verzamelt over de deelnemers zullen alleen door IFMHeemstede’s voor intern gebruik aangewend worden op verschillende manieren. (zie onze algemene voorwaarden). De deelnemers hebben de mogelijkheid om hun gegevens te verbeteren, op te vragen of te verwijderen.
  13. Door een deelname aan de wedstrijd verbindt de deelnemer zich onvoorwaardelijk en volledig tot de aanvaarding van het huidig reglement. Deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name technische prestaties, het risico op onderbreking en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. In geen enkel geval kan de IFMHeemstede aansprakelijk gesteld worden.